FEDDZ Shop
Meteen naar de content

ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden met klanteninformatie

Inhoudsopgave

 1. Geldigheidsgebied
 2. Sluiting van het contract
 3. Herroepingsrecht
 4. Prijzen en betalingsvoorwaarden
 5. Leverings- en verzendingsvoorwaarden
 6. Eigendomsvoorbehoud
 7. Aansprakelijkheid voor gebreken (garantie)
 8. Toepasselijk recht
 9. Plaats van bevoegdheid
 10. Alternatieve geschillenbeslechting

1) Toepassingsgebied

1.1Deze Algemene Voorwaarden (hierna te noemen "AV") van emo-bike GmbH & Co.KG (hierna te noemen "Verkoper") zijn van toepassing op alle overeenkomsten tot levering van goederen die een consument of ondernemer (hierna te noemen "Klant") met de Verkoper sluit met betrekking tot de door de Verkoper in zijn online shop aangeboden goederen. Het opnemen van eigen voorwaarden van de Klant wordt hierbij tegengesproken, tenzij anders overeengekomen.

1.2Een consument in de zin van deze Algemene Voorwaarden is iedere natuurlijke persoon die een rechtshandeling aangaat voor doeleinden die overwegend noch aan zijn commerciële noch aan zijn zelfstandige beroepsactiviteit kunnen worden toegerekend. Een ondernemer in de zin van deze Algemene Voorwaarden is een natuurlijke of rechtspersoon of een vennootschap met handelingsbekwaamheid die bij het sluiten van een rechtshandeling handelt in de uitoefening van zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit.

2) Sluiting van het contract

2.1De productbeschrijvingen in de online winkel van de Verkoper vormen geen bindend aanbod van de Verkoper, maar dienen voor het uitbrengen van een bindend aanbod door de Klant.

2.2De klant kan de offerte indienen via het online bestelformulier dat in de online winkel van de verkoper is geïntegreerd. Na het plaatsen van de geselecteerde goederen in de virtuele winkelwagen en het doorlopen van het elektronische bestelproces, dient de klant een juridisch bindend contractueel aanbod in met betrekking tot de goederen in de winkelwagen door te klikken op de knop waarmee het bestelproces wordt afgesloten.

2.3De verkoper kan het aanbod van de klant binnen vijf dagen aanvaarden,

 • door de klant een schriftelijke orderbevestiging of een orderbevestiging in tekstvorm (fax of e-mail) toe te zenden, waarbij de ontvangst van de orderbevestiging door de klant bepalend is, of
 • door de bestelde goederen aan de klant te leveren, in welk geval de ontvangst van de goederen door de klant bepalend is, of
 • door de klant om betaling te vragen nadat de klant de bestelling heeft geplaatst.

Indien er meerdere van de voornoemde alternatieven bestaan, wordt de overeenkomst gesloten op het tijdstip waarop een van de voornoemde alternatieven zich het eerst voordoet. De termijn voor aanvaarding van het aanbod gaat in op de dag nadat de klant het aanbod heeft verzonden en eindigt bij het verstrijken van de vijfde dag na de verzending van het aanbod. Indien de Verkoper het aanbod van de Klant niet aanvaardt binnen de voormelde termijn, wordt dit beschouwd als een verwerping van het aanbod met als gevolg dat de Klant niet langer gebonden is door zijn intentieverklaring.

2.4Indien de Klant een door PayPal aangeboden betalingsmethode kiest, wordt de betaling verwerkt via de betalingsdienstaanbieder PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (hierna "PayPal" genoemd), onder voorbehoud van de Gebruiksvoorwaarden van PayPal, beschikbaar op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full of - indien de Klant geen PayPal-rekening heeft - onder voorbehoud van de Voorwaarden voor Betalingen zonder PayPal-rekening, beschikbaar op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full. Indien de klant betaalt door middel van een door PayPal aangeboden betalingsmethode die in het online bestelproces kan worden geselecteerd, verklaart de verkoper het aanbod van de klant reeds te aanvaarden op het moment dat de klant op de knop klikt waarmee het bestelproces wordt voltooid.

2.5Indien de betalingsmethode "Amazon Payments" wordt geselecteerd, wordt de betaling verwerkt via de betalingsdienstaanbieder Amazon Payments Europe s.c.a., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg (hierna: "Amazon"), onder voorbehoud van de gebruikersovereenkomst Amazon Payments Europe, die kan worden geraadpleegd op https://payments.amazon.de/help/201751590. Indien de Klant tijdens het online bestelproces "Amazon Payments" als betalingsmethode selecteert, geeft hij ook een betalingsopdracht aan Amazon door op de knop te klikken waarmee het bestelproces wordt afgesloten. In dat geval verklaart de verkoper het aanbod van de klant reeds te aanvaarden op het moment dat de klant het betalingsproces in gang zet door te klikken op de knop waarmee het bestelproces wordt afgesloten.

2.6Wanneer een offerte via het online bestelformulier van de Verkoper wordt gedaan, wordt de tekst van de overeenkomst na het sluiten van de overeenkomst door de Verkoper opgeslagen en in tekstvorm (bijv. e-mail, fax of brief) aan de Klant toegezonden, nadat de Klant zijn bestelling heeft verzonden. De Verkoper zal de tekst van het contract niet verder toegankelijk maken. Indien de Klant voor het verzenden van zijn bestelling een gebruikersaccount heeft aangemaakt in de online shop van de Verkoper, worden de bestelgegevens gearchiveerd op de website van de Verkoper en kunnen ze door de Klant gratis worden geraadpleegd via zijn met een wachtwoord beveiligde gebruikersaccount door het verstrekken van de relevante logingegevens.

2.7Alvorens een bindende bestelling te plaatsen via het online bestelformulier van de Verkoper, kan de Klant mogelijke invoerfouten opsporen door de op het scherm weergegeven informatie zorgvuldig te lezen. Een doeltreffend technisch middel voor een betere herkenning van invoerfouten kan de vergrotingsfunctie van de browser zijn, waarmee de weergave op het scherm wordt vergroot. De klant kan zijn gegevens tijdens het elektronische bestelproces corrigeren met behulp van de gebruikelijke toetsenbord- en muisfuncties totdat hij op de knop klikt waarmee het bestelproces wordt afgesloten.

2.8Voor het sluiten van de overeenkomst is alleen de Duitse taal beschikbaar.

2.9De verwerking van en het contact met bestellingen geschieden doorgaans via e-mail en geautomatiseerde orderverwerking. De klant dient zich ervan te vergewissen dat het door hem opgegeven e-mailadres voor de afhandeling van de bestelling juist is, zodat de door de verkoper verzonden e-mails onder dit adres kunnen worden ontvangen. Met name bij het gebruik van SPAM-filters moet de klant zich ervan vergewissen dat alle door de verkoper of door derden die door de verkoper met de afhandeling van de bestelling zijn belast, verzonden e-mails kunnen worden afgeleverd.

3) Herroepingsrecht

3.1Consumenten hebben in het algemeen het recht van herroeping.

3.2Meer gedetailleerde informatie over het herroepingsrecht is te vinden in de annuleringsvoorwaarden van de Verkoper.

3.3Het herroepingsrecht is niet van toepassing op consumenten die op het moment van het sluiten van de overeenkomst niet behoren tot een lidstaat van de Europese Unie en die op het moment van het sluiten van de overeenkomst hun enige verblijfplaats en afleveradres buiten de Europese Unie hebben.

4) Prijzen en betalingsvoorwaarden

4.1Tenzij anders vermeld in de productbeschrijving van de Verkoper, zijn de opgegeven prijzen totaalprijzen waarin de wettelijke belasting op de toegevoegde waarde is inbegrepen. Eventuele extra leverings- en verzendingskosten worden afzonderlijk vermeld in de respectieve productbeschrijving.

4.2Bij leveringen in landen buiten de Europese Unie kunnen in individuele gevallen extra kosten ontstaan, waarvoor de Verkoper niet verantwoordelijk is en die ten laste van de Klant komen. Daartoe behoren bijvoorbeeld kosten voor de overmaking van geld door kredietinstellingen (bv. overschrijvingskosten, wisselkoerskosten) of invoerrechten of -belastingen (bv. douanerechten). Dergelijke kosten kunnen ook worden gemaakt in verband met de overmaking van geld indien de levering niet plaatsvindt in een land buiten de Europese Unie, maar de klant de betaling verricht vanuit een land buiten de Europese Unie.

4.3De betalingsmogelijkheid(pen) zal/zullen aan de Klant worden meegedeeld in de online shop van de Verkoper.

4.4Indien vooruitbetaling per bankoverschrijving is overeengekomen, is betaling verschuldigd onmiddellijk na het sluiten van de overeenkomst, tenzij partijen een latere vervaldatum zijn overeengekomen.

4.5Indien een betaalmethode aangeboden via de betaaldienst "Shopify Payments" wordt geselecteerd, zal de betaling worden verwerkt via de betaaldienstverlener Stripe Payments Europe Ltd, 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Ierland (hierna "Stripe"). De individuele betaalmethoden die via Shopify Payments worden aangeboden, worden aan de klant meegedeeld in de online shop van de verkoper. Voor de verwerking van betalingen kan Stripe gebruik maken van andere betalingsdiensten, waarvoor speciale betalingsvoorwaarden van toepassing kunnen zijn, waarover de klant afzonderlijk kan worden geïnformeerd. Meer informatie over "Shopify Payments" is beschikbaar op het internet op https://www.shopify.com/legal/terms-payments-de.

4.6Als de betalingsmethode "PayPal Automatische Incasso" is geselecteerd, zal PayPal het factuurbedrag van de bankrekening van de klant incasseren nadat een SEPA-incassomachtiging is afgegeven, maar niet vóór de uiterste termijn voor de vooraankondiging namens de verkoper. Pre-notificatie is elke mededeling (bv. factuur, polis, contract) aan de klant waarin een debitering via SEPA Direct Debit wordt aangekondigd. Indien de domiciliëring niet wordt gehonoreerd wegens onvoldoende saldo op de rekening of wegens het verstrekken van onjuiste bankgegevens, of indien de klant bezwaar maakt tegen de domiciliëring hoewel hij daartoe niet gerechtigd is, draagt de klant de kosten die de respectieve kredietinstelling als gevolg van de terugboeking heeft gemaakt, indien hij daarvoor verantwoordelijk is.

4.7Indien de Klant een betaalmethode kiest die wordt aangeboden via de betaaldienst "Klarna", zal de betaling worden verwerkt via Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden (hierna "Klarna"). Verdere informatie en de voorwaarden van Klarna in dit verband zijn te vinden in de betalingsinformatie van de verkoper, die op het volgende internetadres kan worden geraadpleegd:

https://www.feddz-shop.com/pages/zahlungsarten

5) Leverings- en verzendingsvoorwaarden

5.1De levering van goederen geschiedt door verzending naar het door de klant opgegeven afleveradres, tenzij anders overeengekomen. Bij de afwikkeling van de transactie is het in de orderverwerking van de Verkoper opgegeven afleveradres bepalend. In afwijking hiervan is, indien voor de betaalmethode PayPal is gekozen, het door de klant bij PayPal op het moment van betaling gedeponeerde afleveradres bepalend.

5.2Indien de levering van de goederen mislukt om redenen waarvoor de Klant verantwoordelijk is, zal de Klant de redelijke kosten dragen die de Verkoper als gevolg daarvan heeft gemaakt. Dit geldt niet voor de kosten van de terugzending indien de klant zijn herroepingsrecht effectief uitoefent. Indien de klant effectief gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, is de bepaling in de herroepingsinstructies van de verkoper van toepassing op de kosten van terugzending van de goederen.

5.3Zelf afhalen is om logistieke redenen niet mogelijk.

6) Eigendomsvoorbehoud

Indien de Verkoper vooruitprestaties verricht, behoudt hij zich de eigendom van de geleverde goederen voor totdat de verschuldigde koopprijs volledig is betaald.

7) Aansprakelijkheid voor gebreken (garantie)

7.1Indien de gekochte zaak gebrekkig is, gelden de bepalingen van de wettelijke aansprakelijkheid voor gebreken.

7.2De klant wordt verzocht geleverde goederen met duidelijke transportschade te reclameren bij de bezorger en de verkoper hiervan op de hoogte te brengen. Indien de klant dit nalaat, heeft dit geen invloed op zijn wettelijke of contractuele aanspraken wegens gebreken.

8) Toepasselijk recht

8.1Op alle rechtsbetrekkingen tussen de partijen is het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing, met uitsluiting van het recht inzake de internationale koop van roerende zaken. In het geval van consumenten is deze rechtskeuze slechts van toepassing voor zover de verleende bescherming niet wordt ingetrokken door dwingende bepalingen van het recht van het land waar de consument zijn gewone verblijfplaats heeft.

8.2Voorts is deze rechtskeuze met betrekking tot het wettelijke herroepingsrecht niet van toepassing op consumenten die op het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst niet tot een lidstaat van de Europese Unie behoren en wier enige woonplaats en afleveradres op het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst buiten de Europese Unie liggen.

9) Plaats van bevoegdheid

Indien de klant een handelaar, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk speciaal fonds is met zetel op het grondgebied van de Bondsrepubliek Duitsland, is de uitsluitende bevoegde rechtbank voor alle uit deze overeenkomst voortvloeiende geschillen de zetel van de verkoper. Indien de klant zijn woonplaats buiten het grondgebied van de Bondsrepubliek Duitsland heeft, is de vestigingsplaats van de verkoper de uitsluitende bevoegde rechtbank voor alle uit deze overeenkomst voortvloeiende geschillen, indien de overeenkomst of uit de overeenkomst voortvloeiende vorderingen aan de beroeps- of bedrijfsactiviteit van de klant kunnen worden toegeschreven. In voornoemde gevallen heeft de Verkoper evenwel in ieder geval het recht zich tot de rechter van de vestigingsplaats van de Klant te wenden.

10) Alternatieve geschillenbeslechting

10.1De Commissie van de EU biedt een platform voor onlinegeschillenbeslechting op het internet aan via de volgende link: https://ec.europa.eu/consumers/odr.

Dit platform fungeert als contactpunt voor de buitengerechtelijke beslechting van geschillen die voortvloeien uit onlineaankoop- of dienstenovereenkomsten waarbij een consument betrokken is.

10.2De Verkoper is niet verplicht deel te nemen aan een geschillenprocedure voor een consumenten-arbitragecommissie, maar is in het algemeen wel bereid dit te doen.

Dutch